SASH & TRICKLINE KIT

6 – #8 SASH
6 – #10 SASH
2 – #8 BLACK SASH
2 – #10 BLACK SASH
1 – BLACK TRICKLINE (SPOOL)
1 – WHITE TRICKLINE (SPOOL)
1 – BLACK TRICKLINE (HANK)
1 – WHITE TRICKLINE (HANK)